Skog.no logo

Øystein Aagesen i Statskog fratrer stillingen

Etter snart 11 år som administrerende direktør i Statskog, har Øistein Aagesen meddelt styret i foretaket at han ønsker avløsning. Han fratrer 1. august.

24.06.2016 Les mer »

Overrakte veikart for grønn konkurransekraft

Verdikjeden Skog- og Tre overrakte i går sitt Veikart for grønn konkurransekraft. Innspillet blir dermed en del av Regjeringens overordnede strategi for å fremme grønn konkurransekraft fram mot 2030 og lavutslippssamfunnet i 2050.

21.06.2016 Les mer »

Skattefritak må også gjelde sameier

Riksskattenemdna har vedatt at sameier skal skatte av erstatninger ved frivililg vern. Dette undergraver frivillig vern-ordningen, mener Norges Skogeierforbund. Skogeierforbundet ber Klima- og miljødepartementet endre lovverket, slik at også sameier omfattes av skattefritaket. 

17.06.2016 Les mer »

Gammelskogen øker jevnt og trutt

Landsskogtakseringen ved NIBIO har i snart 100 år kartlagt Norges skogressurser. Nye tall viser en dobling eller mer i andelen gammel skog i perioden 1996-2012. Mengden død ved har i samme periode økt med 45 prosent, fra 57 til 82,8 millioner kubikkmeter.

09.06.2016 Les mer »

Husk fristene i Tomtefesteloven

Har du festetomter, og ønsker å kreve forhøyet festeavgift etter tomteverdi, er det viktig å være klar over tidsfristene i tomtefesteloven. Oversittes tidsfristene, har toget gått for å kreve at tomteverdien legges til grunn. Da er det kun justering etter konsumprisindeksen som gjelder.

07.06.2016 Les mer »

Sterk økning i antall tømmerbiler med 60 tonn

På landsbasis er nå 88 % av riksvegnettet åpnet for tømmertransport på 60 tonn. Tilgjengeligheten for å kjøre med 60 tonn har økt kraftig både på riks- og fylkesvegnettet og nesten en tredjedel av tømmervogntogene kjører nå med 60 tonn totalvekt. Skognæringen har så langt spart 60 millioner kroner.

06.06.2016 Les mer »

Mjøsen Skog søker kommunikasjonsrådgiver

Mjøsen Skog søker etter en person som kan vikariere i stillingen som kommunikasjons-rådgiver i ett år, med mulighet for forlenget engasjement.

06.06.2016 Les mer »

Gjennomsnittsligning eller tømmerkonto?

Finansdepartementet har foreslått å erstatte gjennomsnittsligningen med en tømmerkonto, etter mønster av gevinst/tapkonto. Er dette en god løsning for skogbruket?

05.06.2016 Les mer »

Skogeierforbundets årsmelding

2015 ble et bra år på mange måter for det norske skogeiersamvirket. Vi viser stor evne til omstilling. Vi har utvikling mellom andelslagene. Skogeiersamvirkets markedsandel øker. Vi fikk en sterk vekst i den generelle aktiviteten. Både hogst og planting går opp – det er gledelig, skriver styreleder Olav A. Veum i årsmeldingen.

05.06.2016 Les mer »

Ingen krise i skogen

Skognæring og forskere diskuterer artsmangfold i skogen under Skog og Tre-konferansen på Gardermoen. – Det er ingen masseutryddelse på gang i skogen. Det er feil, sier skogforsker Jørund Rolstad.

03.06.2016 Les mer »

Hvor ble det grønne skiftet av?

Hvor ble det grønne skiftet av, spør årsmøtet i Norges Skogeierforbund og etterlyser handlekraft fra regjeringen. Nedenfor gjengir vi resolusjonen som årsmøtet vedtok:

02.06.2016 Les mer »

Skogeierforbundets årsmøte

Norges Skogeierforbund avholder årsmøte i dag. Både styreleder Olav A. Veum og nestleder Eilif Due var på valg, og ble enstemmig gjenvalgt av årsmøtet.

01.06.2016 Les mer »

Brev til Statsministeren om skogvern-vedtaket

Verdikjeden skog og tre har sendt brev til regjeringen. Verdikjeden viser til at vern av 10 prosent av skogarealet innebærer at ytterligere 7 millioner dekar skog i Norge skal fredes. Dette vil måtte ha en klar negativ virkning på avvirkningen og mulighetene for å utvikle skognæringen. 

31.05.2016 Les mer »

Aktuelle tema

Økt mangfold i skogen »

Hva er faggrunnlaget for skogbrukets hensyn til biologisk mangfold i skog?

Hvordan er skogtilstanden i viktige livsmiljøer for sjeldne og truete arter?

Hva sier Landsskogtakseringen om utvikling for livsmiljøene i skog?

Hvordan er tilstand og utvikling for rødlistete arter i skog?

Hvordan utfyller miljøhensynene hverandre?

Hvordan kontrolleres det at hensyn virker?

Skogplantingen i gang »

Søndag 30. august markerte klima- og miljøminister Tine Sundtoft oppstarten på det treårige prosjektet "Skogplanting på nye arealer som klimatiltak". Prosjektet omfatter Nordland, Nord-Trøndelag og Rogaland.
 

Skog

Presseklipp

Til toppen av siden