Skog.no logo

Årsmøte i Mjøsen

- Vi trenger en komplett verdikjede basert på fornybart råstoff fra skogen som kan være med å finansiere velferdsstaten også etter at oljeinntektene reduseres, sa styreleder Even Mengshoel på årsmøtet i Mjøsen Skog 18. april. Mengshoel mente staten må involvere seg tungt i verdikjeden framover.

Mengshoel la i talen sin vekt på utfordringene innenfor treforedling. - Bare fra 2009 til 2011 har kronekursen styrket seg med 6% i gjennomsnitt. Når en vet at treforedlingsindustrien selger opp mot 90 % av produksjonen til utlandet, gir det selvsagt store utfordringer. Spesielt dersom en – som norsk treforedlingsindustri, opererer i såkalte modne markeder, sa Mengshoel.


- Spørsmålet er hva vi kan gjøre for å få til stadig økende eksport kombinert med videreforedling i Norge, sa Mengshoel. Han advarte mot å basere seg i for stor grad på eksport. - Ved produksjons-begrensninger utenlands vil fort det norske råstoffet være marginalt og derfor naturlig nok fases ut først, sa Mengshoel.

 

- Etter mitt syn er en bærekraftig og forutsigbar forvaltning av våre skogressurser best tjent med en framtidsrettet industri som foredler råstoffet vårt i Norge. Den industrien må kunne ta unna vårt massevirke og sagbruksnæringas biprodukter til konkurransedyktige priser. Vi trenger da en industri som er tilpasset ny teknologi og nye markeder. Til det trengs det midler til FoU og risikovillig kapital til omstilling og ny produksjon, sa Mengshoel.

 

Les mer på mjosen.no
 

Aktuelle tema

Økt mangfold i skogen »

Hva er faggrunnlaget for skogbrukets hensyn til biologisk mangfold i skog?

Hvordan er skogtilstanden i viktige livsmiljøer for sjeldne og truete arter?

Hva sier Landsskogtakseringen om utvikling for livsmiljøene i skog?

Hvordan er tilstand og utvikling for rødlistete arter i skog?

Hvordan utfyller miljøhensynene hverandre?

Hvordan kontrolleres det at hensyn virker?

Skogplantingen i gang »

Søndag 30. august markerte klima- og miljøminister Tine Sundtoft oppstarten på det treårige prosjektet "Skogplanting på nye arealer som klimatiltak". Prosjektet omfatter Nordland, Nord-Trøndelag og Rogaland.
 

Skog

Presseklipp

Til toppen av siden