Vi må lære av Sverige - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Vi må lære av Sverige

Regjeringen bør legge de samme prinsipper som Sverige til grunn for arbeidet med referansebanen for skogopptak, mener Verdikjeden Skog og Tre.

Sverige har nå offentliggjort et forslag til referansebane for opptak og utslipp av klimagasser fra skog og arealbruk (LULUCF). I det svenske forslaget er avvirkningen i referansebanen satt til maksimalt bærekraftige nivå ut fra et ressursperspektiv. Referansebanen forutsetter at tilgjengelig tilvekst på alle arealer som ikke er unntatt fra ordinær skogdrift, blir utnyttet.

-Vi ber Regjeringen om å legge de samme prinsipper som Sverige til grunn for arbeidet med referansebanen for skogopptak, skriver  Verdikjeden Skog og Tre i et brev til regjeringen. Med et slik tilnærming vil ikke LULUCF-regelverket begrense den norske skogens muligheter til å bidra til det grønne skiftet innenfor bærekraftige rammer.

Handlingsrommet må utnyttes

Stortinget var tydelig på behovet for en best mulig kompensasjon og at handlingsrommet ved utarbeiding av referansebanen måtte utnyttes ved behandlingen av Meld. St. 41 (2016-2017) Klimastrategi for 2030 – norsk omstilling i europeisk samarbeid.

-Vi har forstått det slik at Regjeringen også har lagt disse målene til grunn for sitt arbeid. Dette er vi fornøyd med. Dette forutsetter imidlertid at Regjeringen sørger for at Norge får den kompensasjonen Norge fortjener gjennom forhandlingene med EU. Handlingsrommet som ligger i regelverket for utforming av referansebanen for skogopptak, må utnyttes, skriver Verdikjeden Skog og Tre.

Vi vil ikke kunne utnytte handlingsrommet ved fastsettelse av referansebanen for skogopptak, dersom en i denne fasen av arbeidet utarbeider en referansebane som en med 100 % sikkerhet vet vil bli godkjent av EU. Da vil Norge fort ende opp med en referansebane som er dårligere enn sammenliknbare land, skriver Verdikjeden Skog og Tre, som mener at Norge bør lære av Sveriges måte å arbeide med referansebanen på.

Viktig med åpenhet rundt forslaget

  • I Sverige er forslaget til referansebane offentliggjort. Dette sikrer åpenhet og mulighet for organisasjoner og andre til å komme med faglige innspill.
  • Selv om det nå foreligger et forslag til en referansebane har svenskene lagt opp til at resultatet først skal meldes inn til EU innen fristen 31. desember 2018. Tiden fram til denne fristen vil bli brukt til å kvalitetssikre det arbeid som er gjort. I den forbindelse pekes det blant annet på løpende oppdatering av informasjon fra EU-kommisjonen som må hensyntas.

Verdikjeden Skog og Tre vil med dette som utgangspunkt be Regjeringen om å legge de samme prinsipper som Sverige til grunn for arbeidet med referansebanen for skogopptak.