Skogen er en viktig del av klimaløsningen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogen er en viktig del av klimaløsningen

Torsdag 21. mars er det verdens skogdag. I alle scenariene fra FNs klimapanel hvor vi når klimamålene, spiller skogen en sentral rolle.

I dag står verden overfor store klimautfordringer. Temperaturen på jorda øker som følge av menneskeskapte klimagassutslipp. Hvis utslippene fortsetter som før, vil det få store konsekvenser for livet på jorda. FNs klimapanel viser at det må drastiske kutt til hvis vi skal klare å bremse klimaendringene. Oppgaven er enorm. Rundt 80 prosent av verdens energiforbruk kommer fremdeles fra fossile energikilder.

– Løsningene kan være mange, men en ting er helt sikkert. Vi er nødt til å erstatte fossile ressurser med fornybare. For selv om hver enkelt av oss må jobbe med å redusere eget forbruk, vil det alltid være behov for nye produkter som hus, klær og drivstoff. Produkter som i dag ofte lages av olje eller som krever fossil energi, kan lages av tre, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge.

Klimapanelet består av mer enn 700 eksperter fra 90 land. I panelets scenarier om hvordan klimamålene kan nås, er økt planting av skog og bærekraftig bruk av skog helt sentralt.

– Det forteller at det er avgjørende for klima at skogen brukes og at tre som erstatning for andre energikrevende og fossilbaserte produkter er et viktig klimatiltak. Det betyr ikke at vi skal bruke all skog. Vi må drive et bærekraftig skogbruk og også verne skog av hensyn til det biologiske mangfoldet, sier Skorge.

Et bærekraftig skogbruk

I Norge er i praksis all skogen miljøsertifisert, hovedsakelig gjennom PEFC-sertifiseringen.

– Sertifiseringen sikrer at viktige hensyn til miljø, natur, klima og folks rettigheter blir ivaretatt i skogbruket. Samtidig legger det grunnlaget for at forbrukerne kan være trygge på at ulike treprodukter som byggvarer, emballasje og papir kommer fra en bærekraftig drevet skog, sier daglig leder i PEFC Norge, Thomas Husum.

Norsk PEFC Skogstandard inneholder 30 kravpunkter til hvordan man skal hogge og stelle i skogen. Bak standarden ligger en bred deltakelse med 15 organisasjoner som omfatter interessene til miljø, friluftsliv og næring.

– Å sette igjen biologisk viktige områder i nøkkelbiotoper, la det være kantsoner mot vann og vassdrag og ta hensyn til friluftslivet er blant kravpunktene, sier Husum.

Kantsoner har en rensende effekt ved at overflatevann med næringsstoffer avsettes i kantsona før det når ut til elva. Foto: Hanne Røn Arntsen.

Skogressursen øker

I Norge har vi tre ganger så mye skog nå som for 100 år siden. Skogen produserer ved hjelp av fotosyntesen rundt 24 millioner m3 årlig, men tilveksten har avtatt noe de senere årene.

– Selv om vi har en stor skogressurs, er det viktig å stelle skogen godt for å opprettholde høy tilvekst også fremover. For å få til dette må Norge investere mer i framtidsskogen, sier Per Skorge.

Dette kan blant annet gjøres gjennom økte midler til praktiske skogkulturtiltak som planting, ungskogpleie og ulike hogstformer.

– Det er også viktig at vi satser på klimatilpasning av norske skoger ved å fremme tiltak for å få en variert og klimarobust skog. I tillegg må nedbyggingen av skogareal til veier og bygninger reduseres kraftig, avslutter Skorge.

I 2022 ble det plantet 47,5 millioner millioner trær i Norge. Det er over dobbelt så mange skogplanter som ble satt i jorda for ti år siden. Foto: Tenk Tre
Tre er en del av naturens store kretsløp, som brukt riktig kan spare kloden for enorme klimagassutslipp og sikre våre fremtidige generasjoner.