Hopp til innholdet arrow_downward

Avtaler

På denne siden finner du standardavtaler som Norges Skogeierforbund har inngått på vegne av våre medlemmer. Du finner også flere forslag og utkast til avtaleformular for ulike forretningstilfeller knyttet til grunneierretten.

Avtaler knyttet til diverse formål:

Oversikt over lover som angår kontrakter og avtaler

Normalvedtekter for skogsbilveglag

Private skogsbilveier – ansvarsforhold

Standardavtale mellom grunneier og bergindustri – fullversjon

Standardavtale mellom grunneier og bergindustri – avtaletekst

 

Avtaler knyttet til hytter/hytteutleie:

Kjøpekontrakt for hyttetomt

Feste av tomt til fritidsbebyggelse

Festekontrakt for tomt til fritidsbolig

Oppsigelse av festekontrakt

Veiledning til oppsigelse av festekontrakt

Åremålsutleie av hytter eller andre husvære

Intensjonsavtale – forretningsavtale om kommersielle aktiviteter i utmark

Avtale om tilrettelegging og merking av skiløyper

Hest på fremmed grunn – fullversjon

Hest på fremmed grunn – forenklet avtale

 

Avtaler knyttet til jakt/jaktutleie:

Kontrakt for leie av areal til storviltjakt

Leiekontrakt for hjorteviltjakt

Leiekontrakt for småviltjakt

Avtale om håndtering av fallvilt og ettersøk av skadet hjortevilt

Avtale om ettersøkshund

 

Avtaler knyttet til fiske/utleie av fiskerettigheter

Avtale om innmelding i en fiskeadministrasjon

Avtale om vilt- og fiskeoppsyn

Avtale om fiskeoppsyn

Kontrakt for leie av fiske

Kontrakt for leie av fiskerett til yrkesfiske eller øvrig fiske med faststående redskap

 

Avtaler knyttet til utøvelse av friluftsliv og ferdsel i utmark:

Normalvedtekter for utmarkslag

Avtale om kommersielle aktiviteter i utmark

Avtale om friluftsliv og ferdsel i kulturlandskapet

Avtale om tilrettelegging og merking av skiløyper

Avtale om tilrettelegging og merking av turstier

Avtale om retningslinjer for O-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshaverere

Kontrakt om leie av grunn til alpinanlegg

 

Avtaler knyttet til kraft:

Kraftlinjeavtale

Standardavtale om bygging, drift og vedlikehold av høyspenningsluftledninger

 

Avtaler knyttet til fallrettigheter:

Intensjonavtale om felles utnyttelse av fallretter til utbygging av småkraftverk

Avtale mellom fallrettighetseiere om felles utnyttelse av fallretter

 

Avtaler knyttet til militær aktivitet:

Intensjonsavtale vedrørende standardavtalen om Forsvarets adgang til øvelser i privat utmark