Det grønne skiftet - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Det grønne skiftet

Bruken av fossile ressurser har vært avgjørende for velstandsutviklingen både nasjonalt og globalt. Klimautfordringen krever at verden i framtida i stedet må basere sin velstand på bruk av fornybare ressurser og ikke klimabelastende produkter. Skogen kan gi et vesentlig bidrag til dette grønne skiftet.

Velstandsutviklingen i verden har i stor grad vært basert på en økende bruk av kull, olje og gass. Klimautfordringen innebærer at velstandsutviklingen ikke lengre kan baseres på bruk av slike ressurser. Utfordringen er stor. Samtidig som velstanden skal opprettholdes i den rike del av verden, er verdens befolkning økende og en stor del av denne befolkningen har et behov for et vesentlig høyere velstandsnivå.

En bærekraftig utvikling forutsetter at den framtidige velstanden må baseres på ressurser og produkter som ikke belaster klimaet. Dette innebærer en total omlegging av økonomien der teknologiutvikling og økt bruk av fornybare råstoffer blir helt avgjørende. Verden må gjennom et skifte fra bruk av svarte ressurser til grønne.

For Norge som oljenasjon blir utfordringen spesiell stor. Olje- og gassproduksjonen har preget norsk økonomi gjennom sin verdiskaping og inntekter til den norske stat. Den har gitt mange arbeidsplasser og et høyt inntektsnivå i Norge. Dette har imidlertid også ført til et særnorsk høyt kostnadsnivå, noe som er en konkurranseulempe for resten av norsk næringsliv.

Skogen vil måtte spille en viktig rolle i det grønne skiftet både globalt og i Norge. Alt som kan produseres av kull og olje kan i prinsippet også produseres av trevirke. Skal dette realiseres kreves det høy forskningsinnsats, innovativ evne og kapital. Samtidig er det avgjørende at det etableres rammebetingelser for lønnsom produksjon av de grønne produktene.

SKOG22-rapporten viser at skognæringen har mulighet for å firedoble den økonomiske omsetningen, fra omlag 43 milliarder kroner (2012) til minst 180 milliarder kroner. Det vil være et verdifullt bidrag til det grønne skiftet i Norge.