Skogbruk og skogbruksplan - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogbruk og skogbruksplan

Skogbruk er å hogge, plante og stelle skog. På den måten kan vi bruke den fornybare ressursen til å lage produkter som vi er avhengig av, som for eksempel byggematerialer, papir og biodrivstoff.

I dag er det rundt 125 000 skogeiendommer i Norge og gjennomsnittsstørrelsen på eiendommene er om lag 500 dekar. I Norge er cirka 80 prosent av skogen privateid og familieskogbruket står sterkt.

Et langsiktig perspektiv

Trærne hogges vanligvis når de er mellom 60 og 100 år gamle. Det å investere i skogressursen gjennom å plante og stelle skog, gir dermed ingen kortsiktig avkastning for skogeier. En ansvarlig og langsiktig forvaltning er derfor en forutsetning for å kunne produsere kvalitetstømmer til framtidas fornybare produkter.

Skogen skal overleveres til neste generasjon i bedre stand enn det du selv overtok den i.

Ordspråket sitter dypt i ryggmargen til de fleste skogeiere og er selve symbolet på langsiktig tenkning. Det handler ikke bare om næring, men også om forvaltning av historie og kultur.

Skaper arbeidsplasser i 9 av 10 kommuner

For de fleste skogeiere er skogbruket en av flere inntektskilder som til sammen gir grunnlag for en familieinntekt. Både skogbruket og skogindustrien er en viktig verdiskaper i distrikts-Norge.

Foredlingen av trevirke gjennom verdikjedene skaper store verdier, og tømmeret øker i gjennomsnitt sin verdi 10 ganger før det når fram til kunden som ferdig produkt. I 2017 var omsetningen 56 milliarder kroner i sum for skogbruk og industri. Av dette utgjorde omsetningen i primærskogbruket 8,3 milliarder kroner.  Sysselsettingen i skogbruket og skogindustrien var i 2017 om lag 27 000 årsverk.

Skogbaserte produkter konkurrerer i åpne markeder både hjemme og ute. I tillegg til de materielle verdier som skapes i næringa, er skogarealene arena for friluftsliv og leveområde for et stort og økende antall arter. Her kan du lese om skogbrukets miljøhensyn.

Skogbruksplan

Kunnskap om en eiendoms ressurser er en forutsetning for å vurdere og utnytte eiendommens økonomiske potensial samtidig som man tar vare på viktige miljøverdier.

I skogbruksplanleggingen blir data innhentet fra flybilder og laserscanning. Dataene blir videre fjerntolket og feltregistrert. Her fra miljøregistrering. Foto: Glommen Mjøsen Skog

Hva er en skogbruksplan?

En skogbruksplan inneholder en oversikt over skogressurser og miljøverdier på en skogeiendom. Informasjonen presenteres i kart og utarbeides for de deler av eiendommen hvor det drives skogbruk. Skogbruksplanen kan bestå av flere produkter, blant annet råd om hvordan eiendommen bør drives etter en avveining mellom ulike hensyn. Skogbruksplanlegging og miljøregistrering skjer som regel samtidig, dette fordi man trenger grunnlagsdata fra skogressurskartleggingen for å finne livsmiljøer og avsette nøkkelbiotoper på eiendommen. Det har vært en stor teknologisk utvikling på skogbruksplanområdet og produksjon av skogbruksplaner foregår i dag med mindre feltarbeid og mer fjernmåling en tidligere.

Hvorfor skaffe seg skogbruksplan?

Både etter skogsertifisering og forskrift om berekraftig skogbruk er miljøregistrering, i hovedregel, en forutsetning for å kunne hogge og omsette tømmer. Sertifiseringen stiller i tillegg krav til planlegging i skogbruket. Se mer om dette under skogsertifisering.

Det har blitt stadig viktigere å kunne dokumentere tiltak som gjøres i skogen. Skogbruksplanen brukes både til å planlegge tiltak og dokumentere at nødvendige miljøhensyn tas. En stor del av arbeidet i skogen utføres i dag av andre enn skogeier selv, noe som stiller krav til effektiv tilgang til kvalitetssikret informasjon om skogen. Dette imøtekommes i stor grad ved at dagens skogbruksplaner er digitale og enkelt tilgjengelige. Digitale planer gir også mulighet til å bruke skogbruksplanen i digitale verktøy som nettbrett i hogstmaskiner, eller på smarttelefon. Digitale data gir dessuten mulighet for å ajourføre skogbruksplanen på en enkel måte.

Organisering og finansiering

Skogbruksplanlegging foregår normalt med et omløp på 10-15 år og kan skje på enkelteiendommer i fellesprosjekter eller over større geografiske regioner som en kommune. Skogbruksplanleggingen organiseres oftest som et samarbeid mellom private takstselskap og det offentlige. Det kan gis et offentlig tilskudd til skogbruksplanlegging etter egen forskrift.  Man kan også bruke skogfond med skattefordel for å finansiere kjøp av skogbruksplan.

Lurer du på når neste skogbruksplanprosjekt skal gjennomføres i ditt område kan du ta kontakt med ditt skogeiersamvirke eller skogbrukssjefen i kommunen.