Skogbruk - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogbruk

Skogbruk er å hogge, plante og stelle skog. På den måten kan vi bruke den fornybare ressursen til å lage produkter som vi er avhengig av, som for eksempel byggematerialer, papir og biodrivstoff.

Norsk skogbruk skaper arbeidsplasser og verdier over hele landet, g det er en typisk distriktsnæring. I dag rundt 130 000 skogeiendommer i Norge og gjennomsnittsstørrelsen på skogeiendommene er om lag 500 dekar.

Siden trærne vanligvis hogges når de er mellom 60 og 100 år gamle, står forvalteransvaret sterk i norsk skogbruk. Det å investere i skogressursen gjennom å plante og stelle skog, gir ingen kortsiktig avkastning for skogeier. En ansvarlig og langsiktig forvaltning innebærer en avveining mellom mange ulike hensyn – og er en forutsetning for å produsere kvalitetstømmer for framtidig verdiskaping og karbonbinding.

For de fleste skogeiere er skogbruket en binæring som gir et tilskudd til familieøkonomien. Men til sammen har skognæringa stor samfunnsøkonomisk betydning. Foredlingen av trevirke gjennom verdikjedene skaper store verdier, og tømmeret øker i gjennomsnitt sin verdi 12 ganger før det når fram til kunden som ferdig produkt. I 2012 var den årlige verdiskapinga 42 milliarder kroner, tilsvarende 0,5 % av den totale verdiskapingen i Norge. Sysselsettingen i skogbruket og skogindustrien var i 2012 om lag 25 000 årsverk.

Skogbaserte produkter konkurrerer i åpne markeder både hjemme og ute. I tillegg til de materielle verdier som skapes i næringa, er skogarealene arena for friluftsliv og leveområde for et stort og økende antall arter.