Sparer 30 millioner med bruprogram i NTP - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Pressemelding

Sparer 30 millioner med bruprogram i NTP

- Vi er svært godt fornøyd med Regjeringens satsing på samferdselstiltak rettet mot skog- og trenæringen i forslaget til Nasjonal Transportplan (NTP). Tiltakene vil bety økte inntekter for den enkelte skogeier, økt aktivitet i skogen, en styrking av skogindustriens konkurransekraft og at vi øker tempoet i det «grønne skiftet» i norsk næringsliv, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

– Med dette legges det en plan for å få fjernet de viktigste flaskehalsene i fylkesvegnettet de seks kommende årene. Dette er et ekstremt målrettet og samfunnsøkonomisk svært lønnsomt tiltak, sier Lahnstein.

– Nå vil en langt større andel av tømmervogntogene kunne kjøre med fulle lass. Vi kan fjerne én av fire tømmerbiler fra vegnettet når tillatt totalvekt økes fra 50 til 60 tonn. I tillegg til vesentlig reduserte transportkostnader innebærer dette også en vesentlig reduksjon i klimagassutslipp og energibruk, sier Lahnstein.

Regjerningen har i dag lagt fram stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2029. I meldingen foreslår Regjeringen at det settes av 50 millioner kroner hvert år fra 2018 til 2023 til et bruprogram for fylkesvegnettet, til sammen 300 millioner kroner. Formålet med midlene er å forsterke eller skifte ut svake bruer som er flaskehalser for tømmertransporten. Skogeierforbundets anslår disse investeringene vil redusere skognæringens årlige transportkostnader med 30 millioner kroner.

Gjennom dette forslaget følger Regjeringen opp det som har vært et krav fra Skogeierforbundets og en samlet skognæring.

I tillegg til bruprogrammet som legger til rette for mer effektiv vegtransport, vil Godspakke Innlandet for jernbanen redusere skog- og trenæringens transportkostnader med 40 millioner kroner per år. Pakken innebærer elektrifisering av Røros- og Solørbanen mellom Hamar og Kongsvinger, nye tilsvinger på Kongsvinger og i Elverum, samt tre nye tømmerterminaler.

Til sammen vil forslagene i NTP redusere skog- og trenæringens kostnader med mer enn 70 millioner kroner.