Varsler full stopp i skogen over påske - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Varsler full stopp i skogen over påske

Avbestillingene fra skogeierandelslagene og andre oppdragsgivere renner inn hos skogsmaskinentreprenørene. Vi må redusere kraftig fra 3. april og over påske vil det være full krise, varsler MEF.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

– Utviklingen har gått fra god men usikker til dramatisk og nå full krise i løpet av bare noen dager, forteller Bjørn Lauritzen. Han er fagsjef skog i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) som organiserer skogsmaskinentreprenørene i Norge. Der opplever de nå at avbestillingene renner inn fra oppdragsgiverne og stadig flere maskinlag må stenge ned.

Kan stenge ned 60-75%

En rundspørring Lauritzen har gjort blant skogsentreprenørene tilsier at det allerede i dag er rundt 10% reduksjon av aktiviteten i skogen. Fra 3. april, som allerede er neste fredag, vil 35-40% av maskinlagene stå, og om det ikke kommer ny etterspørsel vil 60-75% av kapasiteten i skogen bli tatt ut av drift over påske – i alle fall på Østlandet, varsler Lauritzen.

Tilbakemeldingene jeg får fra entreprenørene er at hogst av sagtømmer er i ferd med å stoppe helt opp. De får lov til å levere allerede hogget tømmer fram til 3. april, men etter det stenger sagbrukene mottaket. De ønsker å bygge ned sin lagerkapasitet for å minimere egen risiko. For entreprenørene er den eneste muligheten framover å drive med tynningshogst, markberedning, drift i vanskelig terreng og eventuelt hogst av fjellskog, eller langs veier og kraftlinjer. Dette er drifter som krever mye aktivitet i forhold til liten inntjening, og vi er avhengig av støtteordninger for at dette skal være økonomisk gjennomførbart. Næringen er i dialog med Landbruksdirektoratet og Landbruks- og matdepartementet for om mulig å få på plass en tiltakspakke som kan bidra til å øke kapasiteten noe på andre områder enn hogst av sagtømmer, forteller han.

Vil annen aktivitet være nok?

Det store spørsmålet, som Lauritzen nå trekker opp, er hvorvidt slik «annen aktivitet» vil være nok til å berge entreprenørene gjennom krisen.

Når man ser på normale driftsperioder i skogen, får vi ut en andel på rundt 50% sagtømmer og 50% massevirke. Men man kan ikke legge disse tallene til grunn for hvordan situasjonen vil bli dersom man helt kutter ut hogsten av sagtømmer. Mye av maskinparken entreprenørene sitter på egner seg ikke til å drive kun uttak av massevirke, så de maskinene har allerede fått stoppordre. Derfor blir konsekvensene for entreprenørene nær katastrofale. Vi vil ikke greie å opprettholde nok aktivitet til at entreprenørene kan klare seg i lengden. Tilbakemeldinger jeg får fra medlemmene er at de trolig kan greie seg til over påske og ut april, men blir det ikke mulig å ta ut sagtømmervirke i løpet av mai, vil alt rett og slett stoppe opp. Da har de ikke råd til videre drift, sier han.

Skyver risikoen til entreprenørene

– Ved at sagbrukene nå stenger inntaket til sine lagre, skyver de risikoen nedover i næringskjeden. Skogeierandelslagene iverksetter stopp i hogsten av sagtømmer, mens entreprenørene er de som blir sittende med hele risikoen og den økonomiske belastningen. Jeg vil derfor mane til en felles dugnad i hele næringskjeden hvor vi best mulig ivaretar hverandres behov. Forsvinner en rekke av entreprenørene på grunn av for drastiske tiltak nå, så står hele næringen dårlig rustet når markedet forhåpentligvis tar seg opp igjen etter korona-epidemien. Da risikerer vi å legge brakk store deler av en verdikjede som representerte rundt 40 milliarder kroner i verdiskaping i året, sier han.

Inviterer til dugnad

Lauritzen håper samtidig regjeringen også vil iverksette en tiltakspakke for å avhjelpe situasjonen blant skogsentreprenørene.

– Hele næringen står bak innspillene som er gitt til Landbruksdirektoratet og Landbruksdepartementet. De svarene vi har fått foreløpig går i hovedsak på å omdisponere midler fra andre skogtiltak. Det er jeg redd ikke vil holde. Vi er nødt til å få friske penger og konkrete, målrettede virkemidler, og det må skje raskt, sier Lauritzen.

– Et alvorlig varsel

Per Skorge er administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

– Dette er et alvorlig varsel om at ting er i rask endring og at markedet svekkes. Vi gjør alt vi kan for å holde hjulene i gang gjennom hele næringskjeden, men produksjonen må løpende styres etter markedsutviklingen, sier Per Skorge, adm.dir. i Norges Skogeierforbund, i en kommentar til det kraftige varselet fra MEF.
– Slik vi oppfatter situasjonen i markedet akkurat nå, så går treforedlingsindustrien, den som etterspør massevirke til sin produksjon, som normalt, mens etterspørselen etter trevare fra byggsektoren svekkes, noe som igjen påvirker treindustrien og særlig sagbrukene, forklarer Skorge.

Må forsøke å vri aktiviteten

– Hele næringskjeden har derfor gått sammen og spilt inn tiltak overfor regjeringen, departement og direktorat om at vi forsøker å vri innsatsen i skogen mer mot uttak av massevirke og mindre uttak av sagtømmer, slik situasjonen er akkurat nå. Dette er et ledd i jobben med å forsøke å hjelpe skogsentreprenørene til å finne nye oppdrag, og da særlig oppdrag som krever mye maskintimer, forklarer Skorge.

Når det gjelder situasjonen over påske og fra mai og utover sommeren, så innrømmer Skorge at det er sannsynlig med en ytterligere nedgang i etterspørselen etter sagtømmer fra treindustrien.
– Samtidig tror og håper vi at etterspørselen ikke vil falle så dramatisk som MEF nå antyder, og at vi greier å kompensere noe av dette bortfallet med å vri maskinkapasiteten over på andre oppdrag, sier han.

Samfunnskritisk industri

Han understreker at det er viktig å holde mest mulig aktivitet i gang, blant annet for å sikre nok tilgang på massevirke til den treforedlende industrien.

– Her har vi flere eksempler på bedrifter som produserer samfunnskritiske varer, for eksempel Borregaard som leverer innsatsfaktorer til både mat, medisiner og rensing av vann, eller Stora Enso i Karlstad som leverer drikkekartonger, poengterer Skorge.

– I Skogeierforbundet og andelslagene er vi opptatt av å unngå at skogsentreprenører skal gå konkurs og at vi skal miste kompetanse og maskiner på grunn av korona-krisen. Derfor gjør vi som sagt alt vi kan for å opprettholde mest mulig aktivitet, og vi har også bedt myndighetene om hjelp gjennom en egen tiltakspakke, sier Skorge.