Skogmeldingen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Skogmeldingen

Tirsdag 31. januar 2017 ble skogmeldingen debattert på Stortinget. Det var en god debatt for skog- og trenæringen. Debatten var i stor grad preget av en felles virkelighetsforståelse. Fremover blir skogen enda viktigere for klima, verdiskaping og sysselsetting. Stortinget, og næringskomiteen som har behandlet meldingen i Stortinget, ser på skog- og trenæringen som en strategisk viktig næring for Norge.

Økt verdiskaping, vekst og sysselsetting skal skje samtidig som vi skal ta vare på skogens miljøverdier. Det er verdt å notere at et overveldende flertall i komiteen har merket seg at skogbrukets eget miljøarbeid har gitt positive resultater. Bare i løpet av de siste 20 årene er det blitt mer gammel skog, mer død ved og flere store trær i de norske skogene.

Norges Skogeierforbund hadde store forventninger til den varslede skogmeldingen. Da skogmeldingen ble presentert, var det en melding som ga en god beskrivelse av situasjonen, mulighetene og utfordringene for norsk skognæring. Meldingen viste også at skogen må spille en sentral rolle i det grønne skiftet og i arbeidet for å redusere klimagassutslippene. Det var bra! Vi savnet imidlertid en konkretisering av ambisjonsnivået og mer målrettete tiltak for blant annet å kunne mobilisere mer biomasse på kort og lang sikt, utvikle strategier for etablering av nye, grønne markeder og øke mulighetene for å reise kapital.

Vi har gitt næringspolitikerne våre innspill til skogmeldingen. Skogeierforbundet ønsker en større satsning på primærskogbruket, blant annet må virkemiddelbruken forsterkes for å mobilisere mer biomasse på kort og lang sikt. Vi vet at er behov for mer biomasse. Alle de scenarier FNs klimapanel baserer seg på, forutsetter økt hogst (51-200 %). Scenariene som er i tråd med 2 gradersmålet innebærer også en 6-dobling av bruken av bioenergi globalt. Scenariene innebærer videre tilplanting av skog på et areal større enn hele Oceania.

Skogeierforbundet er svært fornøyd med at komiteen har fulgt opp dette. Et overveldende flertall i komiteen ser at det er potensial for ytterligere økt skogproduksjon i Norge ved å ta i bruk tiltak som planting på nye arealer, tettere planting, planteforedling og mer gjødsling på enkelte områder og særskilte boniteter. Dette er tiltak som kan bidra til råstoffgrunnlaget for ny industri, og samtidig øke skogens opptak av CO2 med tre millioner tonn per år allerede i 2050.

Komiteens vektlegger sterkt betydningen av skogfondsordningen, og betydningen av god skogkultur. Det er svært viktig for skogeierne å vite at Stortinget er så klare på at skogfondsordningen må videreføres.

Skogeierforbundet er videre svært fornøyd med at næringskomiteen ber regjeringen bidra til å utarbeide strategier for å etablere nye, grønne markeder. Lykkes Norge med å være i front av utviklingen av fremtidens grønne løsninger, legger vi til rette for kompetanse og industrielle strukturer som vil være viktig for fremtidens konkurransedyktiget og velferd. Som ekspertutvalget for grønn konkurransekraft understreker, er det behov for særskilt tilrettelegging og økonomisk særbehandling i en overgangsperiode. Komiteen mener blant annet at det offentlige kan bidra til større etterspørsel etter bygg i tre, og at staten skal prioritere bruk av norsk tre i byggeprosjekter.

Satsingen på biodrivstoff er et eksempel på at det går an å utvikle ny markeder. Komiteen understreker behovet for forutsigbarhet, og ønsker en plan for krav om biodrivstoff fram til 2030.
Også på kapitalsiden gjør komiteen gode grep. For å få etablert ny industri, trenger vi kapital. Skogeierforbundet har derfor foreslått at det bør etableres en skattekredittordning for skogeiere som investerer i skogindustri. Komiteen følger opp vårt forslag, og ber regjeringen komme tilbake med et slikt forslag i statsbudsjettet for 2018. Vi mener dette kan gi et godt bidrag til industrireisning framover.

Komiteens understreker videre at Fornybar AS skal være et virkemiddel for utvikling av grønne industriarbeidsplasser i Norge og bidra til utvikling av virksomheter som benytter norske naturressurser. Komiteen mener også at avkastningskravet til Investinor bør vurderes.
Skogeierforbundet har over lang tid jobbet med å synliggjøre betydningen av effektiv infrastruktur. Et godt utbygd skogsbilvegnett, gode veger, flere kaier og forbedring av jernbanen betyr mye for kostnadsnivået i skog- og trenæringen. Bedre infrastruktur kan legge til rette for en vesentlig økning i avvirkningen. Det er gledelig å merke komiteens engasjement for skog- og trenæringen, og den tydelige støtten komiteen gir til fortsatt satsing på infrastruktur.

Spesielt gledelig er det at også Venstre mener det er nødvendig å få gjennomført de nødvendige investeringer i opprustning og modernisering av det eksisterende skogsbilvegnettet og etablere et framtidsrettet skogsbilvegnett i kyststrøk så raskt som mulig, noe Venstres representant var tydelig på i gårsdagens debatt.

Det er en rekke andre gode synspunkter og merknader i skogmeldningen, blant annet om skogvern, forskning og utvikling og beredskap. Skogeierforbundet anbefaler alle å lese innstilling 162 S. Vi i Skogeierforbundet skal gjøre det vi kan fremover for å sikre at Stortingets ambisjoner og vedtak blir fulgt opp.