Transport - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Transport

Transport fra velteplass til industri utgjør 30-50 prosent av kostnadene ved avvirkning og leveranse av virke til industrien. Derfor er etablering av et framtidsrettet skogsveinett og gode rammevilkår for tømmertransport på bil, jernbane og båt svært viktig.

Skogsveier

Skogsveinettet er avgjørende for å drive et lønnsomt skogbruk. Dette sikrer tilgangen til ressursene og har stor betydning for kostnadene ved hogst og framkjøring av tømmer til leveringssted.

Dagens situasjon er ikke tilfredsstillende. Behovet for nybygging er spesielt stort på Vestlandet og i Nord-Norge, der det er bygd opp store virkesressurser gjennom tidligere tiders skogreising. I de tradisjonelle skogstrøkene er behovet for nybygging mindre. Behovet for oppgradering og modernisering er derimot meget stort. Kun 15 prosent av skogsbilveiene er tilpasset 22 eller 24 meter lange vogntog.

Skogeierforbundet mener derfor at det må gjøres et løft i skogsveibyggingen i den kommende 20-årsperioden for å få etablert en hensiktsmessig infrastruktur og få oppgradert eksisterende veinett til en tilfredsstillende standard. De totale investeringene i skogsveier bør derfor økes til 500-600 millioner kroner årlig i de neste 20 årene. Investeringer i skogbrukets infrastruktur delfinansieres av det offentlige. Tilskuddsordningen er avgjørende for å få til gode veiløsninger på tvers av eiendomsgrensene. For å utløse de nødvendige investeringene, må bevilgningen til skogsveier økes fra dagens nivå på 120 millioner kroner til 250 millioner kroner per år.

Bygging av traktorveier og mange driftsveier er i dag gjenstand for den samme søknadsprosedyren som skogbilveier. Slik behandling kan være tidkrevende, og et mulig hinder for å få gjennomført planlagte drifter. Kravet om forhåndsgodkjenning av slike veier bør derfor erstattes med meldeplikt for bygging av traktorveier.

Veitransport

Adgangen til å bruke vogntog på 24 meter lengde og 60 tonn totalvekt er svært viktig for skognæringen. For å kunne nyttiggjøre seg slike vogntog ble det vinteren 2013/14 satt i gang et arbeid for å åpne mest mulig av det offentlige veinettet. Det er avgjørende at arbeidet med administrativ oppskriving av veinettet fullføres så raskt som mulig. Etter revisjon av veilistene i 2015 er nesten hele riksvegnettet åpent for 24 meter og 60 tonn totalvekt.

Det vil fortsatt være noen flaskehalser på riksveinettet som det er viktig å få fjernet. Det er imidlertid grunn til å forvente at utfordringene er langt større på fylkesveier og kommunale veier. Skal en lykkes med å fjerne disse innen overskuelig framtid, må staten delfinansiere investeringene. Ordningen med rentekompensasjon for investeringer fylkeskommunene har gjort i sitt veinett, vil ikke være tilstrekkelig. Skogeierforbundet har derfor foreslått at det innføres et bruprogram, det vil si en ordning med direkte tilskudd til fylkeskommuner og kommuner som fjerner flaskehalser på sitt veinett.

Når det gjennomføres utbedringer eller utskifting av bruer, må det tenkes langsiktig. Det bør derfor tas høyde for kjøretøyer med en totalvekt på 90 tonn.

Målet på mellomlang sikt må være å kunne bruke vogntog med 74 tonn totalvekt. Dette bør derfor testes ut i nær framtid.

Jernbane

Tømmertransport på jernbane er fordoblet i løpet av få år. I innlandet er jernbanen helt nødvendig for å få transportkostnadene på massevirke ned på et nivå som gjør det mulig å sikre avsetning av disse sortimentene.

Store deler av potensialet for økt hogst ligger i områder langt fra industri. Samtidig har det vært en utvikling mot færre industribedrifter. Dette tilsier at en større del av tømmeret i tida framover må transporteres langt. Jernbanetransport blir dermed enda viktigere.

Det er et sentralt mål å få mer godstransport over på jernbane. En mer effektiv transport av tømmer på jernbane forutsetter at det investeres i framføringshastighet (dobbeltspor og krysnings-/forbikjøringsspor), elektrifisering og i tømmerterminaler.

Sjøtransport

Sjøtransport er en meget effektiv transportform over lange avstander. For Norge med lang kystlinje og mye skog i kort avstand fra kysten, er det viktig å utnytte sjøen til tømmertransport, både til norsk industri og ved eksport. Midler bevilget til kaier over statsbudsjettene i periode 2012-2014 har bidratt til etablering av nye kaier for tømmertransport. Det er viktig at tilskuddsordningen videreføres og styrkes. Samlet investeringsbehov i kaier for tømmertransport er 300-400 millioner kroner.